confliction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confliction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confliction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confliction.

Từ điển Anh Việt

  • confliction

    xem conflict