conflict-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conflict-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conflict-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conflict-free.

Từ điển Anh Việt

  • conflict-free

    (Tech) không xung đột