conflict (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conflict (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conflict (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conflict (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conflict (vs)

    * kỹ thuật

    xung đột