concave optical tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concave optical tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concave optical tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concave optical tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concave optical tool

    * kỹ thuật

    quang cụ lõm