concave function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concave function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concave function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concave function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concave function

    * kỹ thuật

    hàm lõm

    làm lõm