concave filter weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concave filter weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concave filter weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concave filter weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concave filter weld

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hàn đắp lõm