concave filler weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concave filler weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concave filler weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concave filler weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concave filler weld

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàn đắp lõm