component address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

component address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm component address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của component address.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • component address

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    địa chỉ thành phần