common mackerel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

common mackerel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm common mackerel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của common mackerel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • common mackerel

    important food fish of the northern Atlantic and Mediterranean; its body is greenish-blue with dark bars and small if any scales

    Synonyms: shiner, Scomber scombrus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).