common american shad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

common american shad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm common american shad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của common american shad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • common american shad

    shad of Atlantic coast of North America; naturalized to Pacific coast

    Synonyms: Alosa sapidissima

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).