club car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

club car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm club car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của club car.

Từ điển Anh Việt

  • club car

    * danh từ

    toa xe lửa có phục vụ giải khát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • club car

    railroad car having a bar and tables and lounge chairs

    Synonyms: lounge car