clubroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clubroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clubroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clubroom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clubroom

    a room used for the activities of a club

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).