clubfoot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clubfoot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clubfoot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clubfoot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clubfoot

    congenital deformity of the foot usually marked by a curled shape or twisted position of the ankle and heel and toes

    Synonyms: talipes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).