bulk technology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bulk technology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bulk technology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bulk technology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bulk technology

    * kỹ thuật

    vật lý:

    công nghệ khối (lớn)