bulk product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bulk product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bulk product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bulk product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bulk product

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sản phẩm khối lượng lớn

    sản phẩm không đóng bao