bulk starter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bulk starter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bulk starter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bulk starter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bulk starter

    * kinh tế

    men sản xuất