breaker zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker zone

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vùng sóng vỡ