breaker triggering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker triggering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker triggering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker triggering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker triggering

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự khởi động bộ ngắt