breaker board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker board

    * kỹ thuật

    môi trường:

    tấm phao neo