breaker angle of the wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker angle of the wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker angle of the wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker angle of the wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker angle of the wave

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    góc vỡ của sóng