breakerless triggering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breakerless triggering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breakerless triggering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breakerless triggering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breakerless triggering

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự kích hoạt không ngắt