breakerless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breakerless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breakerless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breakerless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breakerless

    * kỹ thuật

    ô tô:

    không có vít lửa