breaker gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker gap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker gap

    * kỹ thuật

    khoảng hở vít bạch kim