breaker contacts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker contacts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker contacts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker contacts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker contacts

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vít đánh lửa