breaker jaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker jaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker jaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker jaw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker jaw

    * kỹ thuật

    hàn (máy) nghiền