breaker plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker plate

    * kỹ thuật

    đĩa lọc