bowl mill crusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bowl mill crusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bowl mill crusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bowl mill crusher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bowl mill crusher

    * kỹ thuật

    máy cán nghiền kiểu côn ngoài