bowling alley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bowling alley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bowling alley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bowling alley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bowling alley

    a building that contains several alleys for bowling

    a lane down which a bowling ball is rolled toward pins

    Synonyms: alley, skittle alley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).