bowling pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bowling pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bowling pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bowling pin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bowling pin

    a club-shaped wooden object used in bowling; set up in triangular groups of ten as the target

    Synonyms: pin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).