bowling equipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bowling equipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bowling equipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bowling equipment.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bowling equipment

    equipment used in bowling

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).