bowling-alley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bowling-alley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bowling-alley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bowling-alley.

Từ điển Anh Việt

  • bowling-alley

    /'bouliɳ'æli/

    * danh từ

    bãi chơi ki

    (như) bowling-green