bird of juno nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bird of juno nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bird of juno giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bird of juno.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bird of juno

    Similar:

    peafowl: very large terrestrial southeast Asian pheasant often raised as an ornamental bird

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).