banana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana.

Từ điển Anh Việt

 • banana

  /bə'nɑ:nə/

  * danh từ

  (thực vật học) cây chuối

  quả chuối

  a hand of banana: một nải chuối

  a bunch of banana: một buồng chuối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • banana

  * kinh tế

  cây chuối

  quả chuối

  * kỹ thuật

  quả chuối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • banana

  any of several tropical and subtropical treelike herbs of the genus Musa having a terminal crown of large entire leaves and usually bearing hanging clusters of elongated fruits

  Synonyms: banana tree

  elongated crescent-shaped yellow fruit with soft sweet flesh