banana quit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana quit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana quit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana quit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • banana quit

    any of several honeycreepers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).