banana flour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana flour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana flour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana flour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • banana flour

    * kinh tế

    bột chuối