banana tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • banana tree

    Similar:

    banana: any of several tropical and subtropical treelike herbs of the genus Musa having a terminal crown of large entire leaves and usually bearing hanging clusters of elongated fruits

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).