banana oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana oil.

Từ điển Anh Việt

 • banana oil

  /bə'nɑ:nə,ɔil/

  * danh từ

  dầu chuối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • banana oil

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  dầu chuối

  tinh dầu chuối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • banana oil

  a liquid ester derived from amyl alcohol; has the odor of bananas