banana meal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana meal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana meal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana meal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • banana meal

    * kinh tế

    bột chuối