banana jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • banana jack

    * kỹ thuật

    jắc hình quả chuối

    lỗ cắm điện

    ổ cắm hình quả chuối