banana peel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana peel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana peel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana peel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • banana peel

    the skin of a banana (especially when it is stripped off and discarded)

    he slipped on a banana skin and almost fell

    Synonyms: banana skin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).