banana pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • banana pin

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chốt cắm hình (quả) chuối

    phích cắm hình (quả) chuối