axial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial.

Từ điển Anh Việt

 • axial

  /'æksiəl/

  * tính từ

  (thuộc) trục; quanh trục

  axial symmetry: sự xứng đối qua trục

  axial vector: vectơ trục

 • axial

  (Tech) thuộc trục, theo trục, dọc trục

 • axial

  (thuộc) trục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axial

  * kỹ thuật

  hướng tâm

  hướng trục

  xây dựng:

  chiều trục

  dọc trục

  cơ khí & công trình:

  dọc theo trục

  thuộc về trục

  điện lạnh:

  theo trục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • axial

  of or relating to or resembling an axis of rotation

  situated on or along or in the direction of an axis

  Similar:

  axile: relating to or attached to the axis

  axial angle