axial blower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial blower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial blower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial blower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axial blower

    * kỹ thuật

    máy quạt hướng trục

    quạt hướng trục