axial moment of inertia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial moment of inertia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial moment of inertia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial moment of inertia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axial moment of inertia

    * kỹ thuật

    mômen quán tính trục

    xây dựng:

    mômen quán tính (đối với) trục