automotive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automotive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automotive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automotive.

Từ điển Anh Việt

 • automotive

  /,ɔ:tə'moutiv/

  * tính từ

  tự động

  (thuộc) máy móc tự động

  (thuộc) ô tô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automotive

  * kỹ thuật

  máy tự động

  tự hành

  xây dựng:

  máy móc tự động

  tự đi

  tự di động

  ô tô:

  thuộc về ô tô

  trong ô tô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • automotive

  of or relating to motor vehicles

  automotive supplies

  containing within itself the means of propulsion or movement

  a self-propelled vehicle

  Synonyms: self-propelled, self-propelling