automotive alternator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automotive alternator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automotive alternator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automotive alternator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automotive alternator

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy phát điện ở ôtô