automotive electrician nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automotive electrician nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automotive electrician giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automotive electrician.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automotive electrician

    * kỹ thuật

    ô tô:

    thợ điện ô tô