automotive grease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automotive grease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automotive grease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automotive grease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automotive grease

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mỡ bôi trơn ôtô