automotive service station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automotive service station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automotive service station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automotive service station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automotive service station

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trạm bảo dưỡng xe