automotive engineer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automotive engineer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automotive engineer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automotive engineer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • automotive engineer

    an engineer concerned with the design and construction of automobiles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).